Algemene voorwaarden Funky Monkee websites

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Funky Monkee: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Funky Monkee websites
gevestigd aan Ethosa 4 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder KvK-nummer 64031993;
b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met Funky Monkee een
overeenkomst is aangegaan;
c. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn beroep of zijn
bedrijf;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen Funky Monkee en de klant;
e. website: de website of een deel van een website die Funky Monkee in het kader van de
overeenkomst in opdracht van de klant ontwikkelt of heeft ontwikkeld;
f. dienst: de (hosting)dienst die Funky Monkee in het kader van de overeenkomst aan de
klant levert;
g. werkzaamheden: alle door Funky Monkee ten behoeve van de klant uit te voeren
werkzaamheden
h. werk: de website, het (grafisch) ontwerp en al het overige werk in de zin van de
Auteurswet dat Funky Monkee in opdracht van de klant ontwikkeld heeft;
i. content: teksten, video’s, foto’s, geluidsfragmenten, afbeeldingen, huisstijl, logo’s,
merken, e.d. die door de klant worden aangeleverd i.v.m. de ontwikkeling van de
website dan wel die door de klant op de website worden geplaatst.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Funky
Monkee en de klant.
2.2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
2.3. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit
uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail is overeengekomen.
2.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige of
vernietigde bepalingen zullen door Funky Monkee vervangen worden, waarbij voor zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Funky Monkee heeft het recht om zijn algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan
te passen, aan te vullen of onderdelen daaruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk
of per e-mail aan de klant bekendgemaakt. Zij treden in werking 30 dagen na bekendmaking.
Indien de klant de wijzigingen niet wenst te accepteren, dan heeft hij het recht de
overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de wijzigingen van toepassing worden
verklaard. De opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
2.6. Indien Funky Monkee niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden
verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing
zouden zijn of dat Funky Monkee het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet
soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en plan van aanpak
3.1. Ieder aanbod van Funky Monkee is vrijblijvend.
3.2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Funky
Monkee opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop
Funky Monkee zijn aanbod baseert.
3.3. Funky Monkee kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan
begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in het plan van aanpak
opgenomen aanbod, dan is Funky Monkee daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Funky Monkee anders
aangeeft.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Funky Monkee niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. Indien op basis van het plan van aanpak geen overeenkomst tot stand komt, dan dienen het
plan van aanpak en alle daarbij behorende documenten en ontwerpen op eerste verzoek van
Funky Monkee terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd
aan Funky Monkee. Het door Funky Monkee aan de klant verstrekte plan van aanpak en
daarbij behorende documenten en ontwerpen blijven eigendom van Funky Monkee en
mogen zonder toestemming van Funky Monkee niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar
gemaakt worden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail
akkoord is gegaan met het plan van aanpak van Funky Monkee.

Artikel 5. Annulering
5.1. Indien de klant een tot stand gekomen overeenkomst tussentijds annuleert, dan heeft Funky
Monkee het recht annuleringskosten aan de klant in rekening te brengen. De
annuleringskosten bedragen de kosten voor alle reeds uitgevoerde werkzaamheden en
kunnen verhoogd worden met gemiste omzet en overige schade die Funky Monkee door de
annulering lijdt.

Artikel 6. Hostingovereenkomst
6.1. De hostingovereenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar.
6.2. De hostingovereenkomst kan tussentijds worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk of via
de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
6.3. Facturatie voor de hostingovereenkomst geschiedt jaarlijks vooraf.
6.4. Indien de hostingovereenkomst tussentijds wordt opgezegd, dan wordt het te veel betaalde
gecrediteerd en, naar keuze van Funky Monkee, verrekend of terugbetaald.
6.5. De hostingovereenkomst wordt na het verstrijken van de looptijd telkens automatisch
stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1. Funky Monkee heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden,
zonder de klant daarvan in kennis te stellen.
7.2. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Funky Monkee afhankelijk zijn van (online)
diensten, websites of software van derde partijen.
7.3. Indien de natuurlijke persoon die namens Funky Monkee de overeenkomst uitvoert wegens
ziekte of andere omstandigheden geen werkzaamheden voor de klant kan uitvoeren, dan
wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis gesteld.

Artikel 8. Verplichtingen van de klant
8.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Funky Monkee
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Funky Monkee
worden verstrekt.
8.2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem
verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
8.3. De klant verstrekt Funky Monkee alle content die noodzakelijk is om de website
overeenkomstig de overeengekomen specificaties te kunnen ontwikkelen.
8.4. De content dient te voldoen aan de door Funky Monkee voorgeschreven specificaties.
8.5. De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld;
c. de aangeleverde content;
d. publicatie van de content waardoor van toepassing zijnde wetten worden overtreden,
zoals het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
e. alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van
schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van de klant van de
website.
8.6. Indien de klant aan Funky Monkee informatiedragers, elektronische bestanden, software, etc.
verstrekt, garandeert de klant dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten
van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of
software vrij zijn van virussen en defecten.
8.7. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van
zijn website en voor het in acht nemen van door Funky Monkee gegeven instructies en/of
adviezen.
8.8. De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige
technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken
van zijn website.
8.9. De klant vrijwaart Funky Monkee voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 9. Hostingdienst
9.1. De klant zal door het gebruik van de dienst van Funky Monkee geen rechten van derden
schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen
en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen.
9.2. In het bijzonder zal de klant:
a. de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
b. geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
c. geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
d. geen ethisch onverantwoord materiaal verspreiden of toegankelijk maken, waaronder in
elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid
van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de
menselijke waardigheid;
e. niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastigvallen;
f. niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
g. zich niet bezighouden met het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail
(spam);
h. niet bewust virussen verspreiden;
i. niet de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk onderzoeken of testen of
de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft
gegeven doorbreken.
9.3. Voorts is de klant verplicht alle huidige en toekomstige aanwijzingen en procedures van
Funky Monkee op te volgen.
9.4. Indien de klant, naar het oordeel van Funky Monkee, handelt in strijd met de verplichtingen
zoals vastgelegd in dit artikel, of overig oneigenlijk gebruik maakt van de dienst, dan is Funky
Monkee gerechtigd met onmiddellijke ingang de dienst te blokkeren, zonder dat Funky
Monkee tot enige schadevergoeding gehouden is. De klant wordt daarvan schriftelijk of via
de e-mail op de hoogte gesteld. De klant vrijwaart Funky Monkee tegen aanspraken door
derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met handelingen en gedragingen van de klant,
onder meer handelingen en gedragingen die in strijd zijn met het gestelde in dit artikel.
9.5. Bij te late betaling behoudt Funky Monkee zich het recht voor om met onmiddellijke ingang
alle diensten volledig te blokkeren. Nadat achterstallige bedragen zijn voldaan kan
heraansluiting plaatsvinden. Funky Monkee is niet verplicht tot heraansluiting.
9.6. Op de dienst zijn tevens de hostingvoorwaarden van het hostingbedrijf, met wie Funky
Monkee samenwerkt, van toepassing.

Artikel 10. Wijziging factuuradres of verhuizing
10.1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant
daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigings- of huisadres en/of nieuw
factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Funky Monkee mede te delen.

Artikel 11. Wijzigen van de overeenkomst
11.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen
partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
11.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Funky Monkee zal de
klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
11.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Funky Monkee de klant hierover van tevoren inlichten.
11.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal Funky Monkee daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot
gevolg heeft.

Artikel 12. Opleveringstermijn
12.1. Vermelde opleveringstermijnen zijn globaal en kunnen niet als een fatale termijn worden
beschouwd. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft de klant geen aanspraak op
schadevergoeding of ontbinding.
12.2. In het geval dat een door Funky Monkee met de klant overeengekomen opleveringstermijn
wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet
aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van
deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij
ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
12.3. Indien de opleveringstermijn wordt verlengd wegens overmacht, dan wordt de klant daarvan
zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

Artikel 13. Prijzen en tarieven
13.1. De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
13.2. Indien de klant een consument is, dan zijn vermelde prijzen inclusief btw.
13.3. Funky Monkee heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1
maand voordat deze ingaan aan de klant schriftelijk of via de e-mail bekend gemaakt.
13.4. Funky Monkee is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel
verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten
van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Funky Monkee, dat in redelijkheid
niet van Funky Monkee mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te
verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
13.5. Bij een prijs- of tariefverhoging heeft de klant zijnde een consument het recht de
overeenkomst schriftelijk of via de e-mail op te zeggen tegen de dag waarop de verhoging in
werking treedt. In een dergelijk geval zullen alle tot het moment van de beëindiging van de
overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 14. Facturatie en betaling
14.1. Facturatie geschiedt als volgt:
a. 50% bij de totstandkoming van de overeenkomst;
b. 50% bij de oplevering van de website,
tenzij anders is overeengekomen.
14.2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
14.3. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de
klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de
verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke
(handels)rente aan Funky Monkee verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van
invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste
van de klant. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op
tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant
zijnde een consument worden de buitengerechtelijke kosten overeenkomstig de Wet
incassokosten vastgesteld.
14.4. Door de klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en
kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de klant
een andere volgorde van toerekening aan.
14.5. De klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
14.6. Indien de website gereed is voor online publicatie, dan stelt Funky Monkee de klant daarvan
op de hoogte en dient de klant zelf de website te vullen met inhoud (teksten e.d.). Als de
klant de website niet binnen een redelijke termijn vult, dan wordt de website geacht te zijn
opgeleverd op het moment dat Funky Monkee kenbaar heeft gemaakt dat de website gereed
is voor online publicatie en wordt het resterende bedrag, dat nog niet betaald is, aan de klant
gefactureerd.
14.7. Rechten, waaronder gebruiksrechten, worden aan de klant verleend of overgedragen onder
de voorwaarde dat de klant alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde
vergoeding volledig betaald heeft.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content berusten bij de klant of
diens licentiegevers. De klant verleent Funky Monkee voor het realiseren van de website een
niet-overdraagbare licentie op de content voor het enkele doel en de duur van het
ontwikkelen en opleveren van de website.
15.2. Nadat de klant aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan jegens Funky Monkee
worden de auteursrechten op het werk aan de klant overgedragen.
15.3. Funky Monkee heeft met inachtneming van de belangen van de klant, de vrijheid om het werk
te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. Funky Monkee is gerechtigd de naam en
het logo van de klant op zijn website te plaatsen als zijnde een klant van Funky Monkee.
15.4. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de
Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom
beschermde zaken, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de
klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde
rechten van derden en vrijwaart hij Funky Monkee voor de aanspraken ter zake van derden
c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de
openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
15.5. Het is de klant enkel toegestaan een stock afbeelding te gebruiken voor het doel waarvoor de
licentie is verleend. Hergebruik van de stock afbeelding of gebruik voor andere doeleinden is
uitdrukkelijk niet toegestaan, tenzij daarvoor een aparte licentie is verleend. Indien de klant
twijfelt of hij een stock afbeelding voor een bepaald doel mag gebruiken, dan dient hij
voorafgaand aan het gebruik bij Funky Monkee na te vragen of het gebruik is toegestaan.
15.6. Funky Monkee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele vordering die door
een derde bij de klant wordt ingediend i.v.m. het gebruiken van de stock afbeelding.
15.7. Indien het gebruik van een stock afbeelding de rechten van een derde schendt, dan zijn alle
kosten die gemaakt dienen te worden om de stock afbeelding te vervangen geheel voor
rekening van de klant.

Artikel 16. Gebruiks- en/of licentievoorwaarden
16.1. Het opgeleverde kan bestaan uit softwareprogrammatuur of online diensten die niet door
Funky Monkee ter beschikking worden gesteld, maar door een derde partij. In een dergelijk
geval wordt de omvang van de licentie van deze softwareprogrammatuur of online dienst
bepaald door de gebruiks- en/of licentievoorwaarden van de licentiegever van deze
softwareprogrammatuur of online diensten.

Artikel 17. Onderzoek naar het bestaan van rechten
17.1. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten,
tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt
voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.
17.2. De klant dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst
aan Funky Monkee ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, tekeningof modelbescherming, auteursrechten of portretrechten van derden.

Artikel 18. Klachten
18.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant zo spoedig mogelijk na
voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Funky Monkee. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat Funky Monkee in staat is adequaat te reageren.
18.2. Indien een klacht gegrond is, dan zal Funky Monkee de werkzaamheden alsnog verrichten
zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden.
Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
18.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of
zinvol is, dan zal Funky Monkee slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19.
18.4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

Artikel 19. Aansprakelijkheid en verjaring
19.1. Funky Monkee kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct
of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten
kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20.1 van deze algemene
voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
19.2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van
de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Funky Monkee is nimmer aansprakelijk
voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde
gegevens, stukken en uitgewerkte ontwerpen onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart
Funky Monkee tegen alle aanspraken ter zake.
19.3. De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte
materialen en gegevens onder zich te houden tot de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Indien
de klant dit nalaat, kan Funky Monkee niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij
het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
19.4. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Funky Monkee opgeleverde,
dan sluit Funky Monkee iedere aansprakelijkheid uit.
19.5. Funky Monkee is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook,
veroorzaakt door (online) diensten, websites of software van derde partijen.
19.6. Funky Monkee garandeert niet dat de website of de dienst zonder onderbrekingen of zonder
fouten werkt. Funky Monkee is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke
onderbreking. Funky Monkee zal echter pogen een volledige continuïteit van de
beschikbaarheid van de website en de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen
de onderbreking te (laten) herstellen.
19.7. Funky Monkee kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van
door de klant toegepaste inlogcodes. Funky Monkee is nimmer aansprakelijk voor schade of
kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inlogcodes wordt gemaakt.
19.8. Funky Monkee is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden
door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur
of (internet)verbindingen van de klant.
19.9. Funky Monkee is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers.
19.10. Funky Monkee is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website van de klant. De klant
dient er zelf voor zorg te dragen dat de inhoud van zijn website niet in strijd met de wet is en
niet de (auteurs)rechten van derden schendt.
19.11. Iedere aansprakelijkheid van Funky Monkee voor gevolgschade is uitgesloten. Onder
gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste
besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade,
verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten en
opgelegde boetes.
19.12. Indien Funky Monkee aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Funky Monkee beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van
Funky Monkee gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering
overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft. Heeft de aansprakelijkheid betrekking op een
duurovereenkomst, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat verschuldigd is
voor dienst in de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
19.13. De uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid voor directe schade door Funky Monkee
komen te vervallen, indien sprake is van schade ontstaan door opzet of bewuste
roekeloosheid van Funky Monkee.
19.14. De aansprakelijkheid van Funky Monkee ontstaat slechts indien de klant Funky Monkee,
onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter
zuivering van de tekortkoming en Funky Monkee ook na die termijn toerekenbaar in de
nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Funky Monkee
in staat is adequaat te reageren.
19.15. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens
Funky Monkee, vervallen in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de klant bekend
werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
19.16. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn
verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens Funky Monkee
handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Funky Monkee daardoor heeft
geleden.

Artikel 20. Overmacht
20.1. Van overmacht aan de zijde van Funky Monkee is onder andere sprake indien Funky
Monkee verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding
daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet,
virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer,
weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, oorlog, terrorisme,
diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Funky Monkee de
overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen, fouten in software, website of (online)
diensten van derden en een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Funky Monkee
ingeschakelde derde partij. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of
omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Funky Monkee zo bezwaarlijk en/of
kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
20.2. Funky Monkee heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Funky Monkee zijn verplichtingen had
moeten nakomen.
20.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
20.4. Voor zover Funky Monkee ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Funky
Monkee gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat
te declareren.

Artikel 21. Ontbinding en opschorting
21.1. Funky Monkee is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant
geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Een ingebrekestelling
kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;
b. na het sluiten van de overeenkomst Funky Monkee ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal
nakomen;
c. indien aan de klant surseance van betaling is verleend;
d. indien de klant in staat van faillissement verkeert;
e. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt
verklaard;
f. de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve
van een overname of samenvoegen van ondernemingen.
21.2. Voorts is Funky Monkee bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
21.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Funky Monkee op de
klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Funky Monkee de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
21.4. Funky Monkee behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22. Geheimhouding
22.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.
22.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Funky Monkee
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen
derden mede te verstrekken, en Funky Monkee zich ter zake niet kan beroepen op een
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan
is Funky Monkee niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant
niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor
ontstaan.

Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
23.1. Op elke overeenkomst tussen Funky Monkee en de klant is Nederlands recht van toepassing.
23.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Funky Monkee worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Funky Monkee gevestigd is.
Indien Funky Monkee een beroep doet op deze bepaling, dan heeft de klant zijnde een
consument de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter
te kiezen.

funky monkee websites logo

Register

KVK 64031993
BTW 130484040 B 01

Links

Nieuwe Website
Website Repareren
SEO Optimalisatie

Funky Monkee websites wordt gewaardeerd met een 5.0 van 5 sterren op basis van 42 reviews.

Chat met Arthur
👋 Fijn dat je er bent!
Ik ben Arthur. Waar kan ik je mee helpen?
Cookieconsentbanner door Real Cookie Banner